"Dětství je ten nejlepší způsob, jak začít život…" Radar O'Reilly

778 529 682    socialnipracovnice@svp-cl.cz Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa Po - Čt 8:00 – 15:00 

                                                                                                                                                                Pá       8:00 – 14:00

 

Dne 9. září bylo s účinností od 10. září vydáno Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN, které zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve všech vnitřních prostorech staveb. Týká se to i našeho zařízení. Proto Vás žádáme o spolupráci při splnění těchto podmínek. 

 

Náš tým

PhDr. Zdeňka Průchová

psycholožka a vedoucí SVP

Vzdělání:

Vystudovala psychologii na UK v Praze, Pražskou psychoterapeutickou fakultu a sociální pedagogiku na UHK. Absolvovala čtyřletý psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik SUR zaměřený na práci se skupinou, dvouletý kurs artereapie a artefiletiky. Od roku 2013 je frekventantkou čtyřletého výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch u MUDr. Chvály a PhDr. Trapkové v Liberci.

Pracovní zkušenosti:

Sedm let pracovala jako psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně v České Lípě, kde měla možnost pracovat s dětmi s poruchami učení, nejvíce se zde zaměřovala na poradenskou práci s dětmi s výchovnými a osobnostními problémy, pracovala i s vrstevnickými dětskými skupinami a s třídními kolektivy.  Spolupracuje s různými státními i neziskovými organizacemi zaměřenými na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, na děti v krizových situacích, na pěstounské rodiny. Věnuje se také vzdělávání rodičů i odborné veřejnosti.


Mgr. Zdeněk Staněk, Ph.D.

speciální pedagog

Vzdělání:

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a dále postgraduální studium - Univerzita Karlova v Praze. Dokončené doktorandské studium na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Od roku 2013 je frekventant čtyřletého výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch u MUDr. Chvály a PhDr. Trapkové v Liberci. Absolvoval Psychoterapeutický výcvik (SUR – 570 hodin) Univerzita Karlova v Praze.

Pracovní zkušenosti:

Terapeut, speciální pedagog (etoped), lektor, odborný poradce, intervizor aj. ve školských zařízeních, sociálních službách a v soukromém sektoru, metodik prevence (Dětský domov se školou, Psychoterapeutická ambulance, Agentura Pondělí, Pedagogicko-psychologická poradna ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogické pracovníky.)


 

Mgr. Veronika Šimková

speciální pedagog

Vzdělání: 

Vystudovala VOŠ sociálně-právní v Praze a následně absolvovala kurzy v rámci celoživotního vzdělávání (doplňkové pedagogické studium a speciální pedagogiku). Poté vystudovala nejprve bakalářské studium speciální pedagogiky se zaměřením na vychovatelství a následně magisterský obor speciální pedagogika na Technické univerzitě v Liberci. V rámci praxe absolvovala řadu vzdělávacích kurzů se zaměřením na práci s rodinou, krizovou intervenci.   

 

Pracovní zkušenosti:

Pracovala šest let jako vychovatelka v Dětském domově v České Lípě. Poté působila na pozici soc. pracovníka na Městském úřadu v Novém Boru. Vykonávala agendu SPOD, terénního pracovníka a kurátora pro děti a mládež. Organizovala a aktivně se podílela na realizaci Programu sociální prevence města Nový Bor (víkendové pobyty, tábory), který byl zaměřen především na děti ohrožené nejrůznějšími patologickými jevy. Byla členkou protidrogové komise a pracovní skupiny Pro rodiny s dětmi v rámci komunitního plánování. 

 


Bc. Simona Škrobánková, Dis.

sociální pracovnice

 Vzdělání:

Vystudovala sociální pedagogiku na VOŠ pedagogické a sociální v Praze 6, dále pak složila bakalářské zkoušky na Univerzitě Jana Ámose Komenského obor  Speciální pedagogika.   

 

Pracovní zkušenosti:

V rámci studia absolvovala řadu praxí v různých sociálních službách, dále pak odbornou stáž v zařízení SANANIM v Praze. 

 


Mgr. Tereza Meissnerová 

sociální pracovnice (na rodičovské dovolené)

 Vzdělání:

Vystudovala vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Sociální pedagogiku na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Pracovní zkušenosti:

Absolvovala odborné stáže v Probační a mediační službě ČR, Dětských domovech, Středisku výchovné péče, Dětském diagnostickém ústavu a dalších pedagogických a zdravotnických zařízeních.